JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

k.jancarova@centrum.sk
+421 905 477 835

Pracovné právo

Pracovné právo:

  • právne poradenstvo v oblasti pracovného práva
  • vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru podľa pracovného práva,
  • vypracovanie právnych dokumentov týkajúcich sa skončenie pracovného pomeru (dohoda, výpoveď, okamžité skončenie pracovného pomeru, skončenie v skúšobnej dobe),
  • zastupovanie v súdnom konaní v súvislosti s neplatným skončením pracovného pomeru podľa pracovného práva,
  • právne zastupovanie v konaní o náhrade mzdy,
  • právne zastupovanie v konaní o zodpovednosť za škodu pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania v pracovnom práve,
  • vypracovanie vnútorných smerníc upravujúcich práva a povinnosti zamestnancov,