JUDr. Katarína Jančárová

Legionárska 618, 911 01 Trenčín

k.jancarova@centrum.sk
+421 905 477 835

Obchodné právo

Obchodné právo:

 • Zastupovanie v obchodno-právnych sporoch, právne poradenstvo,
 • Správa a riešenie komplexnej právnej agendy obchodnej spoločnosti, obchodno-právne poradenstvo a zastupovanie pre právnické osoby a fyzické osoby,
 • Založenie s.r.o. a iných obchodných spoločností (verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti, družstva a obchodných spoločností podľa práva EÚ) podľa obchodného práva, čo je potrebné vedieť pri založení s.r.o.
 • Zmeny v zapísaných údajoch o obchodných spoločnostiach v Obchodnom registri (napr.: zmeny obchodného mena, zmena sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmeny spoločníkov, zmeny a doplnenie predmetov podnikania, prevody obchodných podielov, zmeny právnej formy a iné) podľa obchodného práva,
 • Zrušenie s.r.o. a iných spoločností, zlúčenie, rozdelenie a likvidácia obchodných spoločností a družstva podľa obchodného práva,
 • Vymáhanie pohľadávok (žaloby, zastupovanie, poradenstvo) podľa obchodného práva,
 • Postupovanie, odkupovanie pohľadávok podľa obchodného práva,
 • Náhrada škody a vydanie bezdôvodného obohatenia (žaloby, zastupovanie),
 • Odstúpenie od zmluvy (poradenstvo, zastupovanie) podľa Obchodného zákonníka,
 • Vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka (kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva, úverová zmluva, mandátne zmluvy, prepravné zmluvy, o obchodnom zastúpení, o tichom spoločenstve, a iné),
 • Ochrana obchodného mena a obchodného tajomstva (žaloby o zdržanie sa konania, o odstránenie závadného stavu, vydanie bezdôvodného obohatenia, náhrady škody, zastupovanie poradenstvo) podľa Obchodného zákonníka,
 • Zastupovanie v konaní o nekalej súťaži,
 • Zastupovanie v exekučnom konaní,
 • Zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní